Photo of Joe Tyler

Joe Tyler

Direktè

Konekte avèk nou

Dènye

Gouvènè Gavin Newsom te pibliye pwopozisyon bidjè eta 2022-23 li a – Blueprint Kalifòni an, yon plan odasye ki chita sou travay eta a ap kontinye pou konfwonte pi gwo menas egzistansyal Kalifòni yo, ranfòse kwasans ekonomik solid nou an epi fè envestisman istorik nan lavni Kalifòni.

Aprann plis

Kalifòni yo te fè gwo pwogrè nan dènye ane yo anbrase itilizasyon dlo ki gen bon konprann kòm yon abitid chak jou. Men, avni dlo eta nou an rete ensèten akòz varyasyon presipitasyon ak klima k ap chanje. li pi enpòtan pase tout tan pou Kalifòni yo travay ansanm pou sove dlo nou yo epi fè mond lan yon pi bon kote pou pitit nou yo, pitit pitit nou yo ak jenerasyon k ap vini yo.

Aprann plis

Rapò

2020 Ponpye syèj Rapò


Syèj Ponpye 2020 la pral konsidere kòm pami ki pi devaste nan listwa. Pèt lavi ak mwayen poul viv atravè Eta a te pwofon, ponctué pa pèt trajik twa nan kamarad nou yo nan sèvis la. Nou p ap janm bliye enpak yo te fè sou moun yo te sèvi avèk yo ak kominote yo te sèvi ak dezenterese ak onè konsa.

Rapò Prevansyon ak Kontwol Dife Kominote

Nan yon Rapò 45 Jou bay Gouvènè Gavin Newsom an repons a Dekrè Egzekitif N-05-19, CAL FIRE te idantifye sistematikman pwojè rediksyon konbistib ki gen gwo priyorite ak lòt mezi pou imedyatman kòmanse pwoteje plis pase 200 nan kominote ki pi vilnerab pou dife sovaj nan Kalifòni epi mete eta sou yon chemen pou prevansyon dife sovaj alontèm ak sante forè.

Prevansyon dife sovaj